Personuppgiftpolicy

Personuppgifter

STYX Scandinavia AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

STYX Scandinavia AB, org. nr 559134-6571, med adress Storabackegatan 24A, 216 15 Limhamn, Sverige (”STYX”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

STYX har utsett Michael Møller-Kristensen till dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att STYX behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta dataskyddsombudets HÄR

Personuppgifter som kommer att behandlas

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig.

Personuppgifter som du lämnat till oss

När du genomför ett köp hos STYX kommer du att lämna personuppgifter till oss. Detsamma gäller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, användarkonto, använder dig av våra tjänster på vår sajt och sociala medier eller använder dig av din eventuella garanti, ångerrätt eller reklamation. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du genomför ett köp hos STYX kommer vi att behandla uppgifter om köpet och din köphistorik. När du använder vår sajt, ditt användarkonto eller sociala medier kommer vi även att behandla personuppgifter som information om din IP-adress, operativsystem och vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vårt avtal och administration av ditt köp

STYX kommer att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress, uppgifter om dina köp samt uppgifter avseende din användning av våra sociala medier i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande med dig inklusive dina inköp och ditt användarkonto. Den rättsliga grunden för STYX behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. STYX kommer att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garanti eller reklamation. Den rättsliga grunden för STYX behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Personuppgiftsbehandling i förhållande till ångerrätt och reklamation sker även mot bakgrund av den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar STYX.

Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har STYX inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Marknadsföring av våra varor

Om du har samtyckt till att få marknadsföring, såsom t.ex. nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post, sms eller post kommer STYX även behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för STYX behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos STYX eller i samband med ditt köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du ger ditt samtycke genom att du aktivt kryssar i en eller flera ikryssningsrutor på vår sajt. Du kan, på samma sätt som när du ger ditt samtycke, återkalla ditt lämnade samtycke genom att du, på vår sajt, kryssar ur ovan ikryssningsrutor.

Statistik

STYX kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig anpassat innehåll på vår sajt som passar dig och din kundgrupp. Den rättsliga grunden för STYX behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör STYX berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär, på samma sätt som ovan, situationer där STYX vill, eller behöver, göra något som i huvudsak är till vår egen fördel, förutsatt att detta inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Bokföring

STYX kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och STYX för bokföringsändamål. STYX kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden för STYX behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar STYX.

Automatiserat beslutsfattande/profilering

Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. För att kunna utveckla våra produkter och tjänster, förbättra vår marknadsföring, kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig, kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter från dig. Sådana uppgifter är din IP-adress, köphistorik, betalsätt och kontosaldo, om du har köpt din vara på kredit samt din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår sajt (s.k. profilering). Vi ger dig erbjudanden på vår sajt som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende. Den rättsliga grunden för STYX behandling i denna del är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att, i högsta möjliga utsträckning och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

STYX kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av varor.

STYX kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att STYX lämnar ut sådana personuppgifter.

STYX kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, STYX tillgångar.

STYX och STYX samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer STYX att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår sajt. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för oss att mer specifikt anpassa innehållet på vår sajt så att det passar just dina behov samt förbättrar vårt erbjudande till di. Processen är anonymiserad och den kan inte användas för att identifiera dig (för information om de cookies vi använder oss av se följande länk, cookies).] Vidare kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår sajt och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, köphistorik, betalsätt och kontosaldo om du har kredit hos oss och annan information som du har lämnat till oss som kund. För information om hur Google Inc. använder uppgifter se följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som STYX behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp och användarkonto, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller avtal, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations-, ångerrätts- eller försäkringsåtaganden, med dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att STYX ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från STYX kommer vi att bevara ditt namn, mobil- och telefonnummer, din e-postadress och din köphistorik till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke, eller annars ber oss sluta kontakta dig. I anslutning till detta kommer STYX, i den utsträckning STYX behandlar personuppgifter relaterade till profilering, att radera de personuppgifter som har ett samband med direktmarknadsföringen.

Personuppgifter som STYX behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som STYX behandlar för statistikändamål kommer inte längre vara möjligt att koppla till dig som individ efter att aktuellt bokföringsmaterial har raderats.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran tillmötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att antingen MEJLA TILL OSS eller skriva till STYX Scandinavia AB, Storabackegatan 24A, 216 15 Limhamn, och meddela oss detta. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta/dessa ändamål samt ta bort uppgifterna förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter, genom att, på vår sajt, kryssa ur ovan ikryssningsrutor eller kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. STYX kan även under vissa omständigheter ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, gällande annat än behandling av dina personuppgifter, kan du även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.